• فرحزاد، کوچه آبشار،دره فرحزاد رستوران پل
  • +98 (021) 44 84 54 62